Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 
welcome to My website
ยินดีตอ้นรับ สู่ ประตูนักอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส่งวิทยุ FM Transmitters ยินดีให้คำปรึกษา
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้ที่สนใจเครื่องส่ง วิทยุ  FM. AM. Transmitter เรายังมีอุปกรณ์ และชุดคิต จำหน่ายราคา เพื่อการศึกษา สำหรับผู้สนใจ ในเวปนี้จะ นำเสนอ โปรเจ็ค เครื่องส่ง วิทยุ ทั้ง FM. AM. ทุกวงจรที่ผ่านการทดลอง และจัดหาอุปกรณ์ได้ง่าย เพื่อผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือประกอบขึ้นใช้งานได้จริง
 
FM. STEREO TRANSMITTER 
FM PLL 1W.KIT
  100 W.RF.AMP
STEREO  ENCODER
30 W. RF. AMP
80 W.
FM.PLL.TRANSMITTER 50W.
   FM. PLL TRANSMITTER 30W.
        รายละเอียด การทำงาน