Doping
Hem     Historia     Antidoping     Ursprung     Lagar    Dopingkontroller     Kännetecken     Preparat    Undersökning    Projektarbete    Kontakta

 

 


Lagar & Förordningar

Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. Med detta avses användning av medel och metoder som förbjudits av Internationella Olympiska Kommittén (IOK). Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, liksom övriga personer som handskas med doping kan bestraffas enligt 14 kap. RF:s stadgar. 

Men oavsett vad det står i världens alla lagböcker så är användning av doping fusk och på intet sätt allmänt accepterat. Idrottens stöttepelare är tävling på lika villkor, ”må bäste man vinna” som det så vackert heter. Riksidrottsförbundets antidopingpolicy är i detta avseende klockrent: "Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."

Direkta hälsorisker

För de allra flesta som sysslar med idrott är det uppenbart att all doping kan skada hälsan, på kort eller lång sikt eller bådadera. Ett problem med exempelvis hormonpreparat är att eventuella biverkningar kan komma flera år efter att man slutat bruka preparaten. Man vet än idag inte heller hur preparaten påverkar kroppen, de som tar dessa utsätter sig själv för en enorm risk och har ingen möjlighet att bedöma biverkningsrisken. Precis som vid övrigt missbruk är smittorisken vid bruk av orena sprutor stor, det finns fall där dopingmissbrukare smittats med HIV efter att ha använt orena sprutor. Detta beror naturligtvis på att det i Sverige inte på ett legalt sätt går att köpa sprutor och kanyler utan tillstånd av läkare, detta bidrar till att dopingmissbrukare lånar sprutor mellan varandra eller slarvar med dess sterilisering.
De hälsorisker som en dopingmissbrukare utsätter sig för är inte enbart av fysisk karaktär, även de psykiska bieffekterna är väldokumenterade. Ett dopingmissbruk kan rent psykiskt liknas vid vilket övrigt narkotikamissbruk som helst, abstinens blir till slut en bieffekt som det krävs professionell hjälp för att komma över.

Även aggressivitet är en dokumenterad biverkning utan någon naturlig förklaring.Personen på bilden medgav i en av de stora kvällstidningarna att han under en längre tid brukat anabola steroider och att han nu ville hjälpa andra att komma över detta missbruk. Två dagar senare misshandlade han helt oprovocerat en man till döds utan någon rimlig förklaring.Personen fick ta emot 60 knivhugg, vilket tar nästan en minut att utfärda. Trots att man räknar med att en person är död efter 3 knivhugg utfärdade han alltså 57 knivhugg i en död kropp. Detta tyder på en okontrollerbar ilska.   
 

Bestraffning

Om det föreligger orsak till en förundersökning huruvida en person brutit mot några av ovanstående punkter så stängs personen alltid av från all idrottsverksamhet tills det är fastställt att personen är oskyldig. Finner man dock att personen gjort sig skyldig till något brott får denne dess rättmätiga straff. Straffet bedöms enligt ett flertal punkter.

 • Är förseelsen med hänsyn till omständigheter att anse som ringa, får endast tillrättavisning utdömas.

 • Är förseelsen att anses som grov, skall diskvalifikation åläggas för en tid av lägst ett år och högst två år.

Dispens

För att dispensen skall kunna beviljas skall det föreligga läkarintyg, utvisande att en viss medicin är nödvändig för idrottsmannens hälsa och under vilken tid och vilka förhållanden medicinering måste ske. Av intyget ska också framgå att läkaren övervägt att använda läkemedel som inte omfattas av dopingreglerna, men av medicinska skäl beslutat om den aktuella ordinationen. Ansökan om individuell dispens prövas av Dopingkommissionen och ska beviljas för viss tid eller avslås. Beslut lämnas i skriftlig form och går inte att överklaga. Idrottsutövaren måste själv uppvisa beslutet om beviljad dispens vid dopingkontroll


Det skadar idrottens trovärdighet

Oavsett om en påträffad idrottsman blir fälld för dopingbrott eller inte så skadar vartenda fall trovärdigheten för elitidrotten. Idrotten i Sverige är den överlägset största folkrörelsen med över 2,3 miljoner aktiva medlemmar, dålig publicitet kan i värsta fall bidra till att föräldrar tvekar om de överhuvudtaget ska släppa iväg sina barn på diverse träningar. På lång sikt utgör detta ett allvarligt hot mot idrotten både som ungdomsorganisation och folkrörelse. En undersökning som gjordes efter de uppmärksammade händelserna under VM i Lahtis visade tydligt att förtroendet för skidsporten kraftigt sjunkit. Förvånansvärt nog var det svenska folkets förakt inte enbart riktat mot de finländska skidåkarna utan mot sporten i stort. 
 

 

 

 

 

 

 

 


Vad säger lagen?

Den svenska dopningslagen trädde i kraft 1 juli, 1992 och ändrades 1 april, 1999 då bruket kriminaliserades och straffsatsen ökades från två till fyra år, för ringa respektive grovt dopningsbrott. Denna lag omfattar:

1 § Förbjudna ämnesklasser:

A. Stimulantia

Förbjudna substanser i klass (A) inkluderar följande exempel: Amfetaminer, amifenazol, amineptin, bromantan, carphedon, efedriner, fenkamfamin, formoterol, koffein, kokain, mesocarb, penetetrazol, pipradol, salbutamol, salmeterol, terbutalin samt besläktade substanser.

B. Narkotiska analgetika

Förbjudna substanser i klass (B) inkluderar följande:
Buprenorfin, dextromoramid, diacetylmorfin, metadon, morfin, pentazocin, petidin samt besläktade substanser.

C. Substanser med anabol effekt

Denna klass innefattar androgena anabola steroider (AAS) och beta-2 stimulerande medel.
Förbjudna substanser i klass (C) inkluderar följande:

1. Androgena anabola steroider (AAS)

19-norandrostenediol, 19-norandrostenedion, fluoximesteron, klostebol, metandienon, metenolon, nandrolon, oxandrolon, stanozolol, dihydrotestosteron, testosteron samt besläktade substanser.

2. Beta-2-stimulerande medel

bambuterol, fenoterol, formoterol, klenbuterol, reproterol, salbutamol, sammeterol, terbutalin samt besläktade substanser.

D. Diuretika

Förbjudna substanser i klass (D) inkluderar följande:
Acetazolamid, bumetanid, etakrinsyra, furosemid, hydroklorotiazid, klortalidon, mannitol, mersalyl, sprionolakton, triamteren
samt besläktade substanser.

E. Peptidhormoner, mimetika och analoger.

Förbjudna substanser i klass (E) inkluderar följande exempel med analoger och mimetika:

 1. Koriongonadotropin

 2. Humant och syntetiskt gonadotropin

 3. Kortikotropin

 4. Tillväxthormon

 5. Insulinliknande tillväxtfaktorer

 6. Erytropoietin (EPO)

 7. Insulin

Och alla respektive frigörande faktorer  och deras analoger.

 

2 § Dopingmetoder:

 Följande metoder är förbjudna:

 1. Bloddoping: Med detta avses tillförsel av helblod eller blodkroppskoncentrat och/eller motsvarande blodprodukter till en idrottsutövare.

 2. Farmakologisk, kemisk och fysisk manipulation

 3. Administrering av artificiella syretransportörer eller plasmaersättningsmedel

3 § Läkemedelsgrupper underkastade vissa restriktioner:

A. Alkohol

När reglerna inom ansvariga idrottsinstanser så föreskriver utförs tester på etanol

B. Cannabinoider

Vid de olympiska spelen utförs tester på cannabinoider, i övrigt utförs endast tester när ansvariga idrottsinstanser så föreskriver. En koncentration i urinen större än 15 nanogram per milliliter utgör doping.

C. Lokalbedövningsmedel

Injicerade lokalbedövningsmedel får användas om användningen är medicinskt berättigad.

D. Glykokortikosteroider

Även denna grupp är tillåten om det användningen är medicinskt berättigad, dock måste intaget ske genom injektioner.

E. Betablockerare

Förbjudna substanser i klass (E) inkluderar följande:
acebutolol, alprenolol, atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, propanolol, sotalol samt besläktade substanser.

4 § Ovanstående preparat får ej:

A. Införas i landet

B. Överlåtas

C. Framställas

D. Förvärvas i överlåtelsesyfte

E. Bjudas ut till försäljning

F. Innehas

G. Brukas

För preparat som ej ingår i dopningslagen används brott mot varusmugglingslagen (olovlig befattning med smuggelgods) samt brott mot läkemedelslagen/läkemedelsförordningen