Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

NAKOMELINGEN TJEPKE MINNES ������������ ���Stand: 18 oktober 2001.

 

 

I.���� Tjepke Minnes Tjepkema, tr. Vrouwenparochie 4‑5‑1760 Jisseltje Hibbes.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Minne Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 1760, volgt IIa.

������ 2.Hibbe Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 1766, volgt IIb.

������ 3.Piebe Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 1772, volgt IIc.

������ 4.Pieter Tjepkes, geb. Oudebildtzijl 9‑1777, volgt IId.

 

IIa.�� Minne Tjepkes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 1760, werkman, overl. Vrouwenparochie 16‑1‑1845, tr. Vrouwenparochie 18‑5‑1794 Antje Sydses van der Wal, geb. Vrouwenparochie 1765, overl. Vrouwenparochie 16‑4‑1839, dr. van Syds Ulbesen Trijntje Jans.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Jisseltje Minnes, geb. Oudebildtzijl 20‑8‑1795, volgt IIIa.

������ 2.Syds Minnes, geb. Oudebildtzijl 14‑2‑1799, volgt IIIb.

������ 3.Tjepke Minnes, geb. Oudebildtzijl 24‑12‑1802, volgt IIIc.

 

IIb.�� Hibbe Tjepkes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 1766, werkman, overl. Vrouwenparochie 2‑2‑1829, tr. Vrouwenparochie 13‑5‑1792 Eelkje Bouwens, geb. Marrum 1764, werkvrouw, overl. Vrouwenparochie 23‑12‑1828, dr. van Bouwen Siedsesen Gelske Gjalts.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Jisseltje Hibbes, geb. Oudebildtzijl 22‑11‑1794, werkvrouw, overl. Vrouwenparochie 13‑4‑1849, tr. St Annaparo�chie 13‑12‑1818 Bouwen Gelts de Vries, geb. Marrum 7‑2‑1795, kleermaker, overl. Vrouwenparochie 20‑9‑1851, zn. van Gelt Bouwens, arbeider, en Renske Oedses.

 

IIc.�� Piebe Tjepkes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 1772, werkman, overl. Vrouwenparochie 17‑12‑1829, tr. Vrouwenparochie 7‑3‑1802 Sytske Klazes de Jong, geb. Vrouwenparochie 1771, werkster, overl. Vrouwenparochie 5‑1‑1836, dr. van Klaas Sydzesen Joukje Bokkes.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Tjepke Piebes, geb. Oudebildtzijl 22‑12‑1802, volgt IIId.

������ 2.Jisseltje Piebes, geb. Oudebildtzijl 20‑9‑1805, volgt IIIe.

������ 3.Syds Piebes, geb. Oudebildtzijl 16‑5‑1808, volgt IIIf.

������ 4.Klaas Piebes, geb. Oudebildtzijl 5‑5‑1816, volgt IIIg.

 

IId.�� Pieter Tjepkes Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 9‑1777, boerenknecht, overl. Vrouwenparochie 19‑6‑1827, tr.(1) Marrum 18‑5‑1800 Doetje Hendriks.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Tjepke Pieters, geb./ged.(ned.herv.) Oudebildtzijl/Vrouwenparo�chie 27‑12‑1807/24‑1‑1808.

������ 2.Tjepke Pieters, geb./ged.(ned.herv.) Oudebildtzijl/Vrouwenparo�chie 15‑5/16‑6‑1811.

 

������ Pieter Tjepkes Tjepkema, tr.(2) St Annaparochie 10‑6‑1815 Trijntje Tijssens Hoekstra (ook Zijlstra), geb. Tzummarum 16‑4‑1786, dienstmeid, werkvrouw, overl. Vrouwen�parochie 12‑4‑1842, dr. van Tijs Pieters Hoekstra en Ytske Piers.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Jetske Pieters, geb. Vrouwenparochie 5‑8‑1816, volgt IIIh.

������ 2.Jisseltje Pieters, geb. Vrouwenparochie 15‑11‑1818, overl. St Annaparochie 21‑12‑1910, tr.(1) St Annaparochie 2‑5‑1844 Klaas Pieters Tuinstra, geb. Vrouwenparochie 23‑12‑1795, garde�nier, overl. Hallum, op de Leye 14‑4‑1846, zn. van Pieter Jans Tuinstra, gardenier, en Jantje Willems Keyzer.

������������� Klaas 1e X Trijntje Jans Pool, overl. Hallum 20‑12‑1834.

���������� Jisseltje Pieters, tr.(2) Huizum 23‑7‑1847 Gerrit Johannes Zuiderbaan, geb. Dokkum 4‑5‑1810, timmerknecht, zn. van Johannes Gerbens Zuiderbaan, gruttersknecht, en Sara Simons Dijkstra.

������������� Gerrit 1e X Antje Sytzes Hamstra, geb. Ferwerd 1812, overl. Stiens 13‑6‑1840.

3.        Janke Pieters, geb. Vrouwenparochie 24‑8‑1821, volgt IIIi.

 

 

IIIa.Jisseltje Minnes Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 20‑8‑1795, overl. Oudebildtzijl 5‑3‑1858, tr. St Annaparochie 3‑9‑1820 Gerrit Hendriks Palstring, geb./ged.(ned.herv.) Vrouwenparochie 7‑1/24‑5‑1789, overl. Vrouwenparochie 26‑5‑1867, zn. van Hendrik Palstring, mr. wever te Oudebildtzijl, en Antje Gerrits .

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Hendrik Gerrits, geb. Vrouwenparochie 31‑5‑1821, overl. Vrouwen�parochie 17‑6‑1821.

������ 2.Hendrik Gerrits, geb. Vrouwenparochie 5‑6‑1822, overl. Vrouwen�parochie 19‑8‑1822.

������ 3.Antje Gerrits, geb. Vrouwenparochie 5‑10‑1823, overl. Vrouwenpa�rochie 1‑2‑1843.

������ 4.Menne Gerrits, geb. Vrouwenparochie 28‑11‑1824, overl. Vrouwen�parochie 19‑12‑1824.

������ 5.Minne Gerrits, geb. Vrouwenparochie 8‑4‑1826, werkman, overl. Vrouwenparochie 15‑1‑1865.

������������� Minne X St Annaparochie 17‑5‑1860 Antje Vellinga, dienstbode, geb. Marrum 13‑1‑1824.

������ 6.Hendrik Gerrits, geb. Vrouwenparochie 5‑11‑1827, boerenknecht, overl. Vrouwenparochie 3‑9‑1859.

������������� Hendrik X St Annaparochie 16‑6‑1856 Aaltje Stapert, geb. Vrouwenparochie 13‑2‑1833, dochter van Jan Sybes Stapert, overl. Vrouwenparochie 22‑10‑1845, 53 jaar, werkman en Antje Sybrens Wagenaar, overl. Vrouwenparochie 20‑5‑1856, 50 jaar.

������ 7.Tjepke Gerrits, geb. Vrouwenparochie 1‑8‑1829, overl. Vrouwenpa�rochie 6‑9‑1829.

������ 8.Trijntje Gerrits, geb. Vrouwenparochie 1‑8‑1829, overl. Vrouwen�parochie 6‑9‑1829.

������ 9.Tjepke Gerrits, geb. Vrouwenparochie 4‑2‑1832, overl. Vrouwenpa�rochie 17‑6‑1832.

������ 10. Trijntje Gerrits, geb. Vrouwenparochie 20‑3‑1834, overl. Vrouwenparochie 14‑12‑1907, ongehuwd.

������ 11. Pieter Gerrits, geb. Vrouwenparochie 23‑10‑1835, werkman, overl. Vrouwenparochie 25‑11‑1897, ongehuwd.

������ 12. Neeltje Gerrits, geb. Vrouwenparochie 19‑8‑1837, overl. Vrouwen�parochie 30‑12‑1837.

������ 13. Ulbe Gerrits, geb. Vrouwenparochie 15‑12‑1839, werkman, overl. Vrouwenparochie 27‑9‑1921, ongehuwd.

 

IIIb.Syds Minnes Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 14‑2‑1799, boerenknecht, overl. Vrouwenparochie 3‑8‑1860, tr. St Annaparo�chie 6‑6‑1824 Sytske Wybes Hogerhuis, geb. Nieuwebildtzijl 16‑7‑1802, naaister, overl. Vrouwenparochie 17‑12‑1871, dr. van Wybe Siedses Hogerhuis en Sijke Sjoerds .

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Minne Sydses, geb. Vrouwenparochie 17‑3‑1825, overl. Vrouwenpa�rochie 17‑3‑1825.

������ 2.Wybe Sydses, geb. Vrouwenparochie 22‑6‑1829, volgt IVa.

������ 3.Antje Sydses, geb. Vrouwenparochie 21‑10‑1831, overl. Vrouwenparochie 26‑9‑1853, ongehuwd.

������ 4.Sijke Sydses, geb. Vrouwenparochie 15‑9‑1833, overl. Vrouwenparochie 5‑10‑1849.

������ 5.Minne Sydses, geb. Vrouwenparochie 22‑8‑1835, volgt IVb.

������ 6.Sjoukje Sydses, geb. Vrouwenparochie 3‑10‑1837, overl. Vrouwenparochie 2‑3‑1902, tr. St Annaparochie 11‑5‑1865 Sytze Arning, geb. Vrouwenparochie 1‑8‑1838, werkman, overl. Vrouwenparochie 25‑3‑1914, zn. van Johan Hermann Arning en Dieuwke Joekes Tuinenga.

������ 7.Trijntje Sydses, geb. Vrouwenparochie 28‑4‑1843, overl. Vrouwenparochie 20‑2‑1922, tr.(1) St Annaparochie 14‑5‑1868 Jan Hendriks de Jong, geb. Vrouwenparochie 24‑9‑1841, overl. Vrouwenparochie 4‑2‑1877, zn. van Hendrik Wytzes de Jong en Doetje Gerbens Keizer, tr.(2) St Annaparochie 26‑3‑1885 Otte Eeltjes Pasma, geb. Swichum 13‑8‑1841, werkman, overl. Vrouwenparochie 15‑4‑1924, zn. van Eeltje Jacobs Pasma en Haebeltje Gerrits van der Meulen.

������������� Otte 1e X Fintje Post, overl. Vrouwenparochie 7‑10‑1884.

 

 

IIIc.Tjepke Minnes Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 24‑12‑1802, werkman, overl. St Annaparochie 26‑1‑1878, tr.(1) St Annaparochie 12‑1‑1823 Gaatske Jans Dijkstra, geb. Vrouwenparochie 22‑2‑1803, werkvrouw, overl. Vrouwenparochie 27‑9‑1833, dr. van Jan Sipkes Dijkstra en Doetje Pieters.

 

������ Tjepke Minnes Tjepkema, tr.(2) St Annaparochie 7‑8‑1834 Maartje Cornelis 't Hoen, geb. Vrouwenparochie 4‑5‑1805, werkvrouw, overl. Vrouwenparochie 5‑9‑1840, dr. van Cornelis Rienks 't Hoen, gardenier, en Maartje Dirks Bakker.

���������� Maartje Cornelis 1e X Lourens Jacobs Zijlstra, gardenier, geb. 1802, overl. Vrouwenparochie 11‑4‑1830.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Antje Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 25‑5‑1835, werkvrouw, tr. St Annaparochie 28‑9‑1854 Wytze Klazes Dijkstra, geb. Vrouwenparochie 4‑9‑1830, werkman, zn. van Klaas Wytzes Dijkstra en Aafje Gaukes Sipma.

������ 2.Cornelis Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 7‑12‑1836, overl. Vrouwenparochie 10‑8‑1859.

������ 3.Minne Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 21‑4‑1839, overl. Vrouwenparochie 2‑5‑1839.

 

������ Tjepke Minnes Tjepkema, tr.(3) St Annaparochie 14‑7‑1842 Martje Sjoukes van der Wagen, geb. Hallum 29‑7‑1821, dienstmeid, werkvrouw, overl. Vrouwenparochie 17‑5‑1848, dr. van Sjouke Dirks van der Wagen, arbeider, en Klaaske Martens Swart, arbeidster.

 

������ Tjepke Minnes Tjepkema, tr.(4) St Annaparochie 23‑2‑1854 Jacobje (Jacoba) Jans Kuiken, geb. St Annaparochie 21‑8‑1831, overl. Vrouwenparochie 4‑8‑1874, dr. van Jan Eeltjes Kuiken, arbeider, en Antje Symens Boekebinder.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Antje Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 30‑4‑1854, overl. Hallum 2‑12‑1932, tr. St Annaparochie 18‑11‑1875 Jan Wybes Dobma, geb. Vrouwenparochie 27‑1‑1850, werkman, overl. Vrouwenparochie 15‑11‑1927, zn. van Wybe Cornelis Dobma en Jitske Botes Boersma.

������ 2.Minne Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 29‑1‑1859, werkman, overl. Vrouwenparochie 13‑3‑1876.

������ 3.Cornelis Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 1‑11‑1867, kleermakersknecht, overl. Vrouwenparochie 19‑1‑1886.

������ 4.Sytske Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 31‑8‑1871, overl. Vrouwenparochie 9‑12‑1871.

������ 5.Syds Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 27‑3‑1873, overl. Vrouwenparochie 19‑8‑1873.

 

IIId.Tjepke Piebes Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 22‑12‑1802, boerenknecht, overl. Vrouwenparochie 9‑4‑1862, tr.(1) St Annaparochie 21‑12‑1828 Jantje Geeles van Dijk, geb. Vrouwenparochie 19‑10‑1801, overl. Vrouwenparochie 14‑8‑1830, dr. van Gaele Teunis (Geele Theunis) van Dijk, arbeider, en Jetske Pieters, naaister te Vrouwenparochie.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Sytske Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 26‑1‑1829, dienstbode, overl. Vrouwenparochie 7‑7‑1906, tr. St Annaparochie 10‑5‑1860 Hendrik Sybrens Zigtema, geb. St Jacobiparochie 9‑3‑1824, boerenknecht, zn. van Syberen Johannes Zigtema, werkman, en Stanske Franzes Boekhout.

 

������ Tjepke Piebes Tjepkema, tr.(2) St Annaparochie 9‑4‑1835 Renske Hendriks Lep, geb. Vrouwenparochie (in de Zuidhoek onder Vrouwenparochie) 12‑11‑1803, ged.(ned.herv.) Vrouwenparochie 2‑11‑1806, overl. Vrouwenparochie 1‑1‑1887, dr. van Hendrik Dirks Lep en Aaltje Sjoerds Stienstra.

���������� Haar overlijdensakte vermeldt abusievelijk: oud 73 jaar, gehuwd met Piebe Tjepkema.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Teunis Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 2‑2‑1836, volgt IVc.

������ 2.Piebe Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 18‑10‑1837, volgt IVd.

������ 3.Aaltje Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 21‑4‑1840, overl. Vrouwenparochie 22‑5‑1848.

������ 4.Grietje Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 23‑11‑1841, overl. Vrouwenparochie 3‑7‑1930, tr. Gerrit Bilkert.

������ 5.Hendrik Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 28‑11‑1843.

������ 6.Klaasje Tjepkes, geb. Vrouwenparochie 24‑10‑1845, overl. Vrouwenparochie 9‑1‑1848.

 

IIIe.Jisseltje Piebes Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 20‑9‑1805, werkmeid, overl. Vrouwenparochie 31‑12‑1871, tr. St Annaparochie 24‑5‑1833 Sjoerd Hendriks Lep, geb. Vrouwenparochie 28‑10‑1811, boerenknecht, overl. St Annaparochie 9‑3‑1887, zn. van Hendrik Dirks Lep en Aaltje Sjoerds Stienstra.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Aaltje Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 30‑4‑1833, overl. Vrouwenparochie 8‑7‑1833.

������ 2.Aaltje Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 2‑8‑1834, overl. Vrouwenparochie 18‑8‑1834.

������ 3.Hendrik Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 24‑8‑1835, overl. Vrouwenparochie 18‑10‑1835.

������ 4.Hendrik Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 16‑9‑1835, overl. Vrouwenparochie 3‑6‑1838.

������ 5.Sytske Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 3‑1‑1839, overl. St Annaparochie 24‑9‑1914, tr. St Annaparochie 17‑5‑1866 Filip Stolte, geb. St Annaparochie 31‑3‑1835, werkman, zn. van Teunis Filips Stolte en Mintje Gerbens Wassenaar.

������ 6.Hendrik Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 15‑2‑1840,overlijdensgegevens niet gevonden (op 16‑11‑1878 overleed Hendrik Sjoukes Lep), tr. St Annaparochie 26‑5‑1870 Sytske Reinders Jaarsma, geb. St Annaparochie 16‑11‑1837, dr. van Reinder Sytzes Jaarsma en Hendrikje Jans Meyer.

������ 7.Piebe Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 11‑11‑1841, overl. Vrouwenparochie 19‑7‑1842.

������ 8.Aaltje Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 24‑3‑1844, overl. Vrouwenparochie 13‑2‑1845.

������ 9.Piebe Sjoerds, geb. Vrouwenparochie 20‑8‑1847, volgt IVe.

 

IIIf.Syds Piebes Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 16‑5‑1808, werkman, overl. St Annaparochie 23‑4‑1884, tr. St Annaparochie 7‑5‑1835 Rixtje (of Hiske) Jacobs Ottema, geb. Vrouwenparochie 10‑12‑1810, dienstmeid, overl. St Annaparochie 7‑8‑1906, dr. van Jacob Ottes Ottema, werkman, en Richtje Hendriks de Jong, werkster.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Piebe Sydzes, geb. Vrouwenparochie 25‑3‑1836, volgt IVf.

������ 2.Jacob Sydzes, geb. Vrouwenparochie 14‑9‑1839, volgt IVg.

������ 3.Klaas Sydzes, geb. Vrouwenparochie 29‑3‑1842, volgt IVh.

������ 4.Ritske Sydzes, geb. Vrouwenparochie 3‑12‑1844, overl. Vrouwenparochie 7‑6‑1847.

������ 5.Ritske Sydzes, geb. Vrouwenparochie 25‑2‑1848, volgt IVi.

������ 6.Antje Sydzes, geb. Vrouwenparochie 26‑4‑1851, overl. St Annaparochie 21‑8‑1905, tr. St Annaparochie 13‑5‑1875 Sjoerd Pieters van der Wal, geb. Vrouwenparochie 23‑2‑1846, boerenknecht, overl. St Annaparochie 25‑11‑1914, zn. van Pieter Jans van der Wal, werkman, en Klaaske Sjoerds van Sloten.

������ 7.Sytze Sydzes, geb. Vrouwenparochie 24‑8‑1854, volgt IVj.

������ 8.levenloos, geb. Vrouwenparochie 13‑2‑1857.

 

IIIg.Klaas Piebes Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 5‑5‑1816, werkman, overl. Vrouwenparochie 13‑1‑1856, tr. St Annaparochie 9‑3‑1854 Sjoukje Dirks Rodenhuis, geb./ged.(ned.herv.) Vrouwenparochie 4‑3/14‑4‑1811, werkvrouw, overl. Vrouwenparochie 16‑8‑1858, dr. van Dirk Sjoukes Rodenhuis en Klaasje Willems.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.levenloos, geb. Vrouwenparochie 27‑7‑1854.

 

IIIh.Jetske Pieters Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 5‑8‑1816, overl. Vrouwenparochie 25‑11‑1845, tr. St Annaparochie 19‑5‑1842 Douwe Rienks Hovinga, geb. Oudebildtzijl 27‑12‑1818, werkman, overl. Hallum 4‑4‑1894, zn. van Rienk Klazes Hovinga en Sytske Douwes Bakker.

���������� Hier begaat de gemeente Het Bildt een grove fout; zij laat Douwe Hovinga trouwen met Jisseltje Tjepkema, geb. 15‑11‑1818. In werkelijkheid trouwt Douwe met haar zuster Jetske, geb. 5‑8‑1816!

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Pieter Douwes, geb. Vrouwenparochie 21‑7‑1842, overl. Vrouwenparochie 15‑8‑1842.

2.        Rienk Douwes, geb. Vrouwenparochie 9‑2‑1844, overl. Vrouwenparochie 18‑1‑1846.

 

���������� Douwe 2e X 16‑12‑1847 Eeke Jans Kuiken, geb. St Jacobiparochie 2‑4‑1825, dochter van Jan Eeltjes Kuiken en Antje Symens Boekebinder; zij krijgen veel kinderen.

 

IIIi.Janke Pieters Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 24‑8‑1821, dienstbode, overl. Vrouwenparochie 13‑1‑1889, tr. St Annaparochie 3‑5‑1855 Beerend Ennes Krottje, geb. Vrouwenparochie 3‑6‑1831, gardenier, overl. Vrouwenparochie 11‑6‑1874, zn. van Enne Berends Krottje, gardenier, en Grietje Pieters Dijkstra.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Enne Beerends, geb. Hallum 27‑1‑1865, werkman, tr. St Annaparochie 7‑5‑1891 Hiske Piebes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 14‑7‑1867, overl. Vrouwenparochie 5‑11‑1901, dr. van Piebe Sydzes Tjepkema, boerenknecht te Stiens (1863), en Tjitske Jacobs de Jong.

 

IVa.�� Wybe Sydses Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 22‑6‑1829, werkman, overl. Vrouwenparochie 30‑5‑1901, tr.(1) St Annaparochie 10‑5‑1866 Sytske Johannes Dijkstra, geb. Vrouwenparochie 5‑4‑1836, overl. Vrouwenparochie 30‑11‑1881, dr. van Johannes Pieters Dijkstra en Geertje Tietes Bakker.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Syds Wybes, geb. Vrouwenparochie 23‑4‑1867, volgt Va.

������ 2.Johannes Wybes, geb. Vrouwenparochie 8‑10‑1869, volgt Vb.

������ 3.Minne Wybes, geb. Vrouwenparochie 21‑6‑1872, tr. St Annaparochie 8‑5‑1902 Dirkje Lolles Rondaan, geb. Vrouwenparochie 11‑2‑1876, dr. van Lolle Rondaan en Akke de Vries.

������ 4.levenloos, geb. Vrouwenparochie 11‑6‑1875.

������ 5.Sytske Wybes, geb. Vrouwenparochie 11‑6‑1878, naaister, tr. St Annaparochie 14‑5‑1903 Willem Tool, geb. Hallum 30‑5‑1878, kleermaker te Vrouwenparochie, zn. van Auke Willems Tool, kleermaker te Hallum, en Rigtje Freerks Bisschop.

 

������ Wybe Sydses Tjepkema, tr.(2) St Annaparochie 10‑5‑1883 Tietje Folkerts Wouda, geb. Vrouwenparochie 11‑1‑1839, overl. Leeuwarden 24‑2‑1918, dr. van Folkert Cornelis Wouda en Lysbert Willems Keizer.

���������� Tietje 1e X Thomas Bronger, overleden Vrouwenparochie 19‑7‑1867.

 

IVb.�� Minne Sydses Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 22‑8‑1835, werkman, overl. Vrouwenparochie 17‑3‑1909, tr. St Annaparochie 19‑5‑1864 Grietje Lieuwes Westerbaan, geb. Blija 19‑9‑1840, overl. Vrouwenparochie 22‑5‑1917, dr. van Lieuwe Pieters Westerbaan, timmerman, en Fokeltje Pieters Wierda.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Syds Minnes, geb. Vrouwenparochie 13‑3‑1865, volgt Vc.

������ 2.Pieter Minnes, geb. Vrouwenparochie 1‑5‑1867, gardenier, overl. Oudebildtzijl 28‑3‑1930, tr. St Annaparochie 17‑5‑1894 Gepkje van der Wal, geb. Vrouwenparochie 30‑9‑1871, dr. van Johannes van der Wal en Eelkje Lautenbach.

 

IVc.�� Teunis Tjepkes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 2‑2‑1836, werkman, koopman, overl. Leeuwarden 27‑10‑1899, tr. St Annaparochie 17‑5‑1860 Aafke Pieters Bokma, geb. Vrouwenparochie 2‑3‑1832, dienstbode, dr. van Pieter Jans Bokma en Adriaantje Annes de Vries.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Rinske, geb. Vrouwenparochie 7‑7‑1861.

������ 2.Jan, geb. Vrouwenparochie 5‑11‑1863, overl. Franeker 5‑7‑1894.

������������� Jan wordt per 10‑7‑1893 opgenomen in het krankzinnigengesticht te Franeker.

������ 3.Adriaantje, geb. Vrouwenparochie 9‑1‑1865, overl. Vrouwenparochie 27‑6‑1866.

������ 4.Adriaantje, geb. Vrouwenparochie 15‑7‑1867.

������ 5.Aaltje, geb. Vrouwenparochie 17‑10‑1869.

������ 6.Tjepke, geb. Vrouwenparochie 24‑2‑1874, overl. Vrouwenparochie 2‑3‑1875.

 

IVd.�� Piebe Tjepkes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 18‑10‑1837, werkman, overl. Vrouwenparochie 5‑12‑1881, tr. St Annaparochie 6‑6‑1872 Tettje Wybes Schaaf, geb. Vrouwenparochie 11‑4‑1837, overl. Bergum 31‑8‑1922, dr. van Wybe Sjoerds Schaaf en Baukje Dirks Kunst.

���������� Tettje 1e X Pieter Visser, overleden Vrouwenparochie 6‑2‑1870.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Renske, geb. Vrouwenparochie 2‑9‑1873.

������ 2.Tjepke, geb. Vrouwenparochie 24‑7‑1875, volgt Vd.

������ 3.Doetje, geb. Vrouwenparochie 9‑3‑1877, overl. Vrouwenparochie 14‑6‑1877.

������ 4.Doetje, geb. Vrouwenparochie 11‑6‑1878.

 

IVe.�� Piebe Sjoerds Lep, geb. Vrouwenparochie 20‑8‑1847, werkman, overl. Finkum 18‑2‑1921, tr. St Annaparochie 21‑3‑1878 Grietje Geerts Nauta, geb. Beetgum 24‑7‑1849, overl. Stiens 27‑7‑1928, dr. van Geert Willems Nauta en Sybrigje/Sybetje Jans Miedema.

���������� Grietje 1e x Jan Kamminga, overleden Vrouwenparochie 23‑5‑1874.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Sybetje, geb. Vrouwenparochie 28‑1‑1879.

������ 2.Geertje, geb. Vrouwenparochie 18‑6‑1880.

������ 3.Willem, geb. Vrouwenparochie 26‑10‑1884, volgt Ve.

 

IVf.�� Piebe Sydzes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 25‑3‑1836, boerenknecht te Stiens (1863), overl. St Annaparochie 5‑12‑1927, tr. St Annaparochie 7‑5‑1863 Tjitske Jacobs de Jong, geb. Vrouwenparochie 28‑9‑1836, dr. van Jacob Poyes de Jong en Pietje Watzes van der Ploeg.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Syds Piebes, geb. Vrouwenparochie 23‑7‑1865, volgt Vf.

������ 2.Hiske Piebes, geb. Vrouwenparochie 14‑7‑1867, overl. Vrouwenparochie 5‑11‑1901, tr. St Annaparochie 7‑5‑1891 Enne Beerends Krottje, geb. Hallum 27‑1‑1865, werkman, zn. van Beerend Ennes Krottje, gardenier, en Janke Pieters Tjepkema, dienstbode.

������ 3.Hylke Piebes, geb. Vrouwenparochie 30‑7‑1874, volgt Vg.

 

IVg.�� Jacob Sydzes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 14‑9‑1839, boerenknecht, overl. Vrouwenparochie 31‑5‑1894, tr. St Annaparochie 30‑5‑1867 Maaike Gerrits Krottje, geb. St Annaparochie 29‑7‑1847, dienstmeid, overl. Leeuwarden 21‑1‑1910, dr. van Gerrit Berends Krottje en Trijntje Jans de Bildt.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Trijntje, geb. Vrouwenparochie 20‑6‑1868, overl. Vrouwenparochie 28‑7‑1928, tr. St Annaparochie 13‑6‑1890 Jan Zijlstra, geb. Beetgum 11‑10‑1864, gardenier, overl. Vrouwenparochie 22‑7‑1930, zn. van Marten Jans Zijlstra en Klaaske Hendriks van Dijk.

������ 2.Syds, geb. Vrouwenparochie 20‑7‑1870, volgt Vh.

������ 3.Gerrit, geb. Vrouwenparochie 10‑4‑1873, volgt Vi.

������ 4.Berend, geb. Vrouwenparochie 10‑9‑1875, overl. Vrouwenparochie 1‑11‑1875.

������ 5.Berend, geb. Vrouwenparochie 1‑9‑1877, volgt Vj.

������ 6.Hiske, geb. Vrouwenparochie 8‑5‑1880, overl. Vrouwenparochie 12‑10‑1880.

������ 7.Hiske, geb. Vrouwenparochie 25‑6‑1881, overl. Vrouwenparochie 22‑2‑1882.

������ 8.levenloos, geb. Vrouwenparochie 12‑11‑1882.

������ 9.Hiske, geb. Vrouwenparochie 20‑8‑1888, volgt Vk.

 

IVh.�� Klaas Sydzes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 29‑3‑1842, werkman, overl. St Annaparochie 31‑10‑1900, tr. St Annaparochie 18‑10‑1866 Neeltje Gerrits Krottje, geb. St Annaparochie 21‑11‑1843, overl. Vrouwenparochie 23‑11‑1916, dr. van Gerrit Berends Krottje en Trijntje Jans de Bildt.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Hiske Klazes, geb. Vrouwenparochie 19‑5‑1867, overl. Vrouwenparochie 18‑7‑1930, tr. St Annaparochie 11‑5‑1893 Jan van der Wal, geb. St Annaparochie 23‑12‑1868, werkman, zn. van Foppe van der Wal en Trijntje Wagenaar.

 

IVi.�� Ritske Sydzes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 25‑2‑1848, werkman, overl. Zuidlaren 20‑6‑1921, tr. St Annaparochie 10‑5‑1877 Trijntje Doekes Andriessen, geb. St Annaparochie 19‑10‑1854, dienstmeid, overl. St Annaparochie 21‑3‑1936, dr. van Doeke Andries Andriessen en Tietje Sipkes Dijkstra.

���������� Ritske is sedert 26 oktober 1920 opgenomen in het Christelijk Gesticht voor Krankzinnigen "Dennenoord" te Zuidlaren. Volgens een verklaring van de geneesheer‑directeur is hij niet in staat zijn goedkeuring te verlenen voor het huwelijk van zijn zoon Pieter op 2 juni 1921.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Pieter, geb. St Annaparochie 25‑11‑1896, tr. St Annaparochie 2‑6‑1921 Sytske Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 11‑7‑1896, dr. van Johannes Wybes Tjepkema, werkman, koopman, en Jacobje Wierstra.

������ 2.Piebe, geb. St Annaparochie 6‑1‑1893, werkman, tr. St Annaparochie 9‑5‑1919 Doetje Bosch, geb. Finkum 22‑7‑1895, dr. van Frans Bosch, werkman, en Baukje Bokkenga.

 

IVj.�� Sytze Sydzes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 24‑8‑1854, werkman, gaardeniersknecht, tr. St Annaparochie 17‑5‑1883 Grietje Boonstra, geb. Akkerwoude 19‑1‑1860, dienstmeid, overl. Leeuwarden 27‑12‑1918, dr. van Eeltje Sakes Boonstra, dagloner, en Johanna Emkes Schonenburg.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Syds, geb. Vrouwenparochie 17‑1‑1884, volgt Vl.

������ 2.Eeltje, geb. Vrouwenparochie 4‑3‑1888, overl. Vrouwenparochie 28‑5‑1890.

������ 3.Eeltje, geb. Vrouwenparochie 9‑6‑1891, volgt Vm.

������ 4.Johanna, geb. St Annaparochie 8‑12‑1894.

������������� Getuige bij de geboorteaangifte is Cornelis Schat.

������ 5.Klaas, geb. Leeuwarden 7‑7‑1898, pakhuisknecht, overl. Leeuwarden 16‑4‑1927, tr. Else Gertrud Klarmann, geb. Oldenburg (Dld).

 

Va.��� Syds Wybes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 23‑4‑1867, arbeider te Hallum, tr. St Annaparochie 7‑5‑1891 Janke Westerhuis, geb. Finkum 30‑11‑1867, dienstmeid, dr. van Sipke Worps Westerhuis, werkman, en Klaaske Hendriks Venstra.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Wybe, geb. Vrouwenparochie 19‑3‑1892, volgt VIa.

������ 2.Sipke, geb. Vrouwenparochie 22‑9‑1894.

 

Vb.��� Johannes Wybes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 8‑10‑1869, werkman, koopman, overl. gem. Het Bildt 12‑2‑1958, tr. St Annaparochie 3-5-1894 Jacobje Wierstra, geb. Ferwerd 6‑9‑1872, dr. van Dirk Jacobs Wierstra en Grietje Gerlofs Wiersma.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Sytske, geb. Vrouwenparochie 11‑7‑1896, tr. St Annaparochie 2‑6‑1921 Pieter Tjepkema, geb. St Annaparochie 25‑11‑1896, zn. van Ritske Sydzes Tjepkema, werkman, en Trijntje Doekes Andriessen, dienstmeid.

������ 2.Grietje, geb. Vrouwenparochie 25‑6‑1898, tr. kerk Marrum 4‑9‑1929 Feenstra.

������ 3.Hiltje, geb. Vrouwenparochie 28‑7‑1901, overl. Vrouwenparochie 11‑7‑1902.

������ 4.Wybe, geb. Vrouwenparochie 30‑8‑1903, overl. Vrouwenparochie 11‑5‑1904.

������ 5.Wiebe, geb. Vrouwenparochie 15‑10‑1906, volgt VIb.

������ 6.Dirk, geb. Vrouwenparochie 8‑4‑1909, overl. Vrouwenparochie 10‑6‑1910.

������ 7.Dirk, geb. Oudebildtzijl 10‑5‑1911, volgt VIc.

������ 8.Syds, geb. Vrouwenparochie 4‑12‑1913.

������������� Syds huwt 31 mei 1940 en emigreert later naar Canada.

 

Vc.��� Syds Minnes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 13‑3‑1865, werkman, tr. St Annaparochie 10‑5‑1888 Dieuwke Teijes Miedema, geb. Vrouwenparochie 19‑9‑1865, dr. van Teije Miedema en Jantje Hamstra.

���������� Syds en Dieuwke wonen te Oude Bildtzijl (1913).

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Minne, geb. Vrouwenparochie 16‑4‑1891, overl. Vrouwenparochie 23‑6‑1891.

������ 2.Minne, geb. Vrouwenparochie 17‑6‑1892, volgt VId.

������ 3.Jantje, geb. Vrouwenparochie 28‑5‑1895.

������������� Jantje woont te Leeuwarden (1984).

 

Vd.��� Tjepke Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 24‑7‑1875, molenaarsknecht, tr. Ferwerd 4‑5‑1895 Gelske Bosch, geb. Marrum 4‑9‑1874, dr. van Hendrik Johannes Bosch en Akke Ales Wagenaar.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Akke, geb. Marrum 17‑10‑1895.

������ 2.Piebe, geb. Dronrijp 10‑1‑1897, volgt VIe.

������ 3.Doet.

������ 4.Tet.

������ 5.Hendrik.

������ 6.Gees, geb. Sneek 14‑8‑1906.

������ 7.Johannes, geb. Sneek 2‑2‑1914, overl. Sneek 16‑2‑1914.

������ 8.Renske, geb. Sneek 24‑7‑1915, volgt VIf.

������ 9.Sjoukje, geb. Sneek 24‑7‑1915.

������ 10. Johanna, geb. Sneek 10‑5‑1918.

 

Ve.��� Willem Lep, geb. Vrouwenparochie 26‑10‑1884, overl. Leeuwarden 22‑5‑1973, tr. Huizum 21‑5‑1910 Tjaltje van der Kooi, geb. Stiens 29‑3‑1889, overl. Leeuwarden 30‑1‑1970.

���������� Tjaltje is een dochter van Willem van der Kooi, overl. Stiens 23‑12‑1894 en Aaltje Jennes van der Woude.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Grietje, geb. gem. Leeuwarderadeel 31‑12‑1915, volgt VIg.

������ 2.Aaltje, overl. Finkum 18‑3‑1981.

������������� Aaltje X Jacob Dijkstra, geb. Wouterswoude 1911, overl. Leeuwarden 10‑10‑1999.

������ 3.Willem, geb. gem. Leeuwarderadeel 28‑12‑1926.

������������� Willem X Huizum 21‑1‑1948 Grietje Wagenaar.

 

Vf.��� Syds Piebes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 23‑7‑1865, werkman, tr. St Annaparochie 7‑5‑1891 Aukje Iedema, geb. Berlikum 28‑9‑1867, dr. van Jurjen Thijsses Iedema en Trijntje Pieters Weg.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Piebe, geb. Vrouwenparochie 16‑8‑1895, tr. St Annaparochie 4‑5‑1922 Antje Dobma, geb. Hallum 1‑7‑1899, dr. van Gerrit Dobma en Jeltje van der Meulen.

 

Vg.��� Hylke Piebes Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 30‑7‑1874, werkman, tr. St Annaparochie 8‑3‑1900 Jacobje Borger, geb. Vrouwenparochie 9‑4‑1877, dr. van Jacob Borger en Sijke van Dijk.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Sijke, geb. Vrouwenparochie 23‑4‑1900, overl. St Annaparochie 1980, tr. Stapert.

������ 2.P.H. (Piebe?), tr. A. Dorenbos.

������ 3.Tj. (Tjitske?), tr. J. de Haan.

 

Vh.��� Syds Jacobs Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 20‑7‑1870, kaasmaker te Giekerk, tr. Menaldum 17‑3‑1898 Tjitske Eisenga, geb. Gorredijk 27‑3‑1874, overl. Leeuwarden 22‑10‑1937, dr. van Sjoerd Eizes Eisenga, werkman te Deinum, en Ietje Takes Oosterwoud.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Sjoerdje, geb. Deinum 3‑7‑1896, overl. Leeuwarden 17‑6‑1900.

������ 2.Sjoerd, geb. Leeuwarden 26‑12‑1901.

������ 3.Ietje, geb. Leeuwarden 22‑6‑1906, overl. Leeuwarden 6‑7‑1906.

������ 4.Pieter, geb. Leeuwarden 23‑6‑1911.

 

Vi.��� Gerrit Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 10‑4‑1873, werkman, tr. St Annaparochie 12‑3‑1896 Hiltje Braaksma, geb. Vrouwenparochie 14‑9‑1873, dr. van Jan Braaksma en Anna Arnink.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Dieuwke, geb. Vrouwenparochie 19‑5‑1902, overl. Vrouwenparochie 5‑2‑1903.

������ 2.Dieuwke, geb. Vrouwenparochie 3‑1904, overl. Vrouwenparochie 2‑12‑1904.

 

Vj.��� Berend Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 1‑9‑1877, werkman, viehw�rter, overl. Langenvreer, Kreis Bochum (Dld) 25‑3‑1913, tr.St Annaparochie 28‑11‑1901 Hinke Schat, geb. St Annaparochie 24‑12‑1879, werkster, overl. Leeuwarden ca. 1965, dr. van Cornelis Martens Schat, arbeider, en Trijntje Klazes La Rooy.

���������� Berend overlijdt in de echtelijke woning Ummingerstrasse 119, Langenvreer, nadat hij op zijn werk door een koe is getrapt.

���������� Hinke arriveert op 16‑7‑1913 vanuit Gelsenkirchen (Dld) te Leeuwarden met haar vier kinderen; per 17‑12‑1913 verhuizen zij naar Huizum.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Trijntje, geb. St Annaparochie 23‑1‑1902, overl. Leeuwarden 1‑8‑1991.

������������� Trijntje X Piet Albertus Walstra.

������ 2.Jacob, geb. St Jacobiparochie 22‑8‑1903, volgt VIh.

������ 3.Sieds, geb. Stiens 22‑9‑1906, volgt VIi.

������ 4.Maria, geb. Werne a/d Ruhr (Dld) 31‑7‑1910, volgt VIj.

 

Vk.��� Hiske Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 20‑8‑1888, tr. Leeuwarden 1‑5‑1909 Klaas Andries Abelsma, geb. Leeuwarden 8‑12‑1889, lampenist/poetser NS, zn. van Jurjen Abelsma, blikslager, en Trijntje van Zandbergen, werkvrouw.

���������� Klaas en Hiske gaan inwonen bij de moeder van de bruid te Leeuwarden, Nieuweburen 80, vervolgens Houtstraat 28, Nieuwe Houtsraat 12 (1924), Barent Fockesstraat 35 (1926), Pieter de Swartstraat 20 (1929), Groningerstraat 19 (1929) en Jacob Binckesstraat 9 (1932).

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Jurjen, geb. Leeuwarden 20‑10‑1909, volgt VIk.

������ 2.Jacob, geb. Leeuwarden 22‑8‑1911, volgt VIl.

������ 3.Maaike, geb. Leeuwarden 24‑4‑1921.

 

Vl.��� Syds Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 17‑1‑1884, pottenbakkersknecht, knecht brandstofhandel, tr. Leeuwarden 5‑5‑1906 Gerritje Werkman, geb. Echten 23‑4‑1886, dr. van Luitzen Werkman, boerenknecht, en Jantje Draaisma.

���������� Syds woont met gezin te Leeuwarden; hij verhuist 22‑5‑1930 naar Huizum, Verlengde Noorderstraat 78, doch keert 1‑4‑1938 weer terug naar Leeuwarden.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Sytze, geb. Leeuwarden 31‑8‑1906, volgt VIm.

������ 2.Luitzen, geb. Leeuwarden 24‑3‑1908, fabrieksarbeider.

������������� Luitzen vertrekt 12 mei 1937 naar Zwaagwesteinde.

������ 3.Eeltje, geb. Leeuwarden 28‑12‑1910, loopknecht, overl. Leeuwarden 6‑4‑1933, ongehuwd.

������������� Eeltje woont te Huizum, doch overlijdt te Leeuwarden.

������ 4.Jan, geb. Leeuwarden 3‑4‑1913, chauffeur.

������ 5.Grietje, geb. Leeuwarden 4‑2‑1915, volgt VIn.

������ 6.Albertus Johannes (Appie), geb. Leeuwarden 4‑2‑1917, volgt VIo.

������ 7.Klaas, geb. Leeuwarden 14‑7‑1919, gardenier.

������ 8.Jantje, geb. Leeuwarden 8‑12‑1920.

������ 9.Johanna (Jopie), geb. Leeuwarden 28‑3‑1922.

������ 10. Aagje, geb. Leeuwarden 1‑6‑1923, fabrieksarbeidster.

������ 11. Klazina (Sientje), geb. Leeuwarden 24‑12‑1926.

 

Vm.��� Eeltje Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 9‑6‑1891, tr. Sipkje Dalstra, geb. Oostermeer 18‑11‑1892.

������ Uit dit huwelijk:

1.        Roelofke, geb. Leeuwarden 17‑11‑1912, overl. Deinum 8‑9‑1994, tr. Melle Visser, overl. Deinum 14‑10‑1990.

 

VIa.�� Wybe Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 19‑3‑1892, sergeant‑fourier der infanterie, tr. Ferwerd 24‑8‑1920 Ytje Maria Meester, geb. Ferwerd 24‑6‑1897, dr. van Jan Meester, kantoorhouder bij de Postdienst te Ferwerd, en Anna Munsterman.

���������� Wybe vertrekt per 15 maart 1924 van Leeuwarden naar Assen.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Syds Jan, geb. Leeuwarden 24‑11‑1921.

 

VIb.�� Wiebe Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 15‑10‑1906, overl. gem. Het Bildt 11‑1‑2000, tr. St Annaparochie 9‑7‑1941 Aafke Kramer, geb. gem. Het Bildt 1907, overl. gem. Het Bildt 13‑3‑1991.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Johannes Wiebes, volgt VIIa.

 

VIc.�� Dirk Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 10‑5‑1911, tr. Grietje Lep, geb. gem. Leeuwarderadeel 31‑12‑1915, overl. Oudebildtzijl 8‑11‑1992, dr. van Willem Lep en Tjaltje van der Kooi.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Johannes, geb. gem. Het Bildt 28‑3‑1946, volgt VIIb.

������ 2.Willem (Wim), geb. gem. Het Bildt 25‑5‑1947, volgt VIIc.

������ 3.Wiebe, geb. gem. Het Bildt 9‑5‑1950, volgt VIId.

������ 4.Tjallie, geb. gem. Het Bildt 31‑5‑1953, volgt VIIe.

 

VId.�� Minne Tjepkema, geb. Vrouwenparochie 17‑6‑1892, boekhouder, overl. Leeuwarden 13‑1‑1984, tr. St Annaparochie 26‑5‑1921 Jannigje Post, geb. St Jacobiparochie 7‑4‑1892, overl. Leeuwarden 12‑7‑1982, dr. van Jan Post en Mettje van Gelder.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Mettje, geb. Vrouwenparochie 19‑9‑1928.

������ 2.Dieuwke, geb. Stiens 18‑10‑1933.

 

VIe.�� Piebe Tjepkema, geb. Dronrijp 10‑1‑1897, overl. Longbeach NY (USA) 7‑10‑1990, tr. Mary , geb. 25‑2‑1899.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Russel Adam, geb. 27‑2‑1921, overl. USA 10‑12‑1987.

������ 2.Howard, geb. 12‑6‑1922, overl. USA 1‑8‑1987.

 

VIf.�� Renske Tjepkema, geb. Sneek 24‑7‑1915, overl. Devonport, Tasmania (Austr.) 25‑5‑1987, tr. Leeuwarden 17‑7‑1948 Hendrik van der Kooi, geb. Leeuwarden 20‑9‑1913, overl. Tasmani� (Austr.) 1‑9‑1972.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Harmen, geb. Leeuwarden 8‑4‑1949.

������ 2.Elske, geb. Leeuwarden 28‑1‑1951.

������ 3.Brenda Joan, geb. Scotsdale, Tasmani� (Austr.) 18‑2‑1952.

 

VIg.�� Grietje Lep, geb. gem. Leeuwarderadeel 31‑12‑1915, overl. Oudebildtzijl 8‑11‑1992, tr. Dirk Tjepkema, geb. Oudebildtzijl 10‑5‑1911, zn. van Johannes Wybes Tjepkema, werkman, koopman, en Jacobje Wierstra, zie VIc.

 

VIh.�� Jacob Tjepkema, geb. St Jacobiparochie 22‑8‑1903, pakhuisknecht,wijnhandellaar, tr. Hiltje Bons, geb. Leeuwarden 28‑2‑1908.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Catharina, geb. Huizum 25‑8‑1932,overleden te Leeuwarden 20-92003 tr. Hendrikus (Henk) Sinnema, geb. 28‑11‑1929, overl. Leeuwarden 18‑6‑2001.

������������� Henk en Catharina emigreren naar Australi� alwaar hun vijf kinderen worden geboren; zij bezitten een Door heimwee gedreven keren zij terug naar Nederland.

������ 2.Hinke, geb. Huizum 22‑3‑1936, volgt VIIf.

 

VIi.�� Sieds Tjepkema, geb. Stiens 22‑9‑1906, banketbakker, marineman, mijnwerker overl. Hoensbroek 4‑4‑1970, tr. Maria Hubertina T�mmers.

���������� Sieds werkt van 24‑11‑1926 tot 26‑4‑1928 op Terschelling; op 11‑11‑1929 vertrekt hij naar Hoensbroek.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Ellie.

 

VIj.�� Maria Tjepkema, geb. Werne a/d Ruhr (Dld) 31‑7‑1910, overl. Sneek 11‑12‑1978, tr. Leeuwarden 26‑11‑1932 Sjoerd Boersma, geb. Leeuwarden 28‑10‑1908, overl. Sneek 9‑5‑1980, zn. van Sietse Boersma, arbeider Friso meelfabriek, en Aukje de Vries, dienstbode.

���������� Sjoerd verblijft van 1‑12‑1917 tot 15‑5‑1929 in het Nieuw Stads Weeshuis te Leeuwarden en vertrekt vervolgens naar Huizum.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Jacob, geb. Leeuwarden 17‑2‑1934, volgt VIIg.

������ 2.Aukje, geb. Leeuwarden 16‑11‑1935, tr. Janus Bijsterveld, geb. Leeuwarden 12‑2‑1933.

������ 3.Berend, geb. Leeuwarden 12‑7‑1941, ontwikkelingswerker, tr. 1‑8‑1963 Dina Janna Bom, geb. Haamstede 16‑4‑1941.

������ 4.Libernatus Sjoerd, geb. Leeuwarden 14‑4‑1945, tr. Menaldum 3‑1‑1968 Margriet van Dijk, geb. Marssum 10‑2‑1947.

������ 5.Maria Hinke, geb. Leeuwarden 30‑5‑1950, tr.(1) 27‑4‑1972 Rienk Lap, geb. 28‑10‑1946.

������������� Rienk en Maria zijn gescheiden op 23‑8‑1982.

���������� Maria Hinke, tr.(2) 31‑3‑1989 Fedde Visser, geb. 2‑5‑1951.

 

VIk.�� Jurjen Abelsma, geb. Leeuwarden 20‑10‑1909, pakhuisknecht, tr. Leeuwarden 31‑12‑1932 Ybeltje Keuning, geb. Vrouwenparochie 19‑1‑1913.

���������� Jurjen en Ybeltje wonen te Leeuwarden, Wissesdwinger 10.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Baukje, geb. Leeuwarden 11‑6‑1933.

 

VIl.�� Jacob Abelsma, geb. Leeuwarden 22‑8‑1911, pakhuisknecht, tr. Leeuwarden 15‑8‑1934 Jeltje Elzinga, geb. Leeuwarden 25‑7‑1911, dr. van Tjerk Elzinga, arbeider, en Sipkje Grenzenberg.

���������� Jacob en Jeltje wonen te Leeuwarden, Werkmanslust 129 en 2e Delidwarsstraat 2 (vanaf 17 oktober 1936).

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Anna Sipkje, geb. Leeuwarden 19‑6‑1935.

 

VIm.�� Sytze Tjepkema, geb. Leeuwarden 31‑8‑1906,overleden 2-02-1976 fabrieksarbeider, medewerker brandstofhandel, tr. Huizum 4‑8‑1934 Martha Lubach, geb. Essen (Dld) 3‑4‑1911, overl. Leeuwarden 8‑4‑2000, dr. van Dirk Lubach, arbeider, en Janke van Kalsbeek, strijkster.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Janke (Jannie), geb. Huizum 27‑8‑1935, tr. Leeuwarden 2‑6‑1958 Willem Johan Hollander, geb. Leeuwarden 7‑4‑1935, etaleur, docent.

 

VIn.�� Grietje Tjepkema, geb. Leeuwarden 4‑2‑1915.

������ Kind:

������ 1.Eeltje, geb. Huizum 6‑4‑1935.

 

VIo.�� Albertus Johannes (Appie) Tjepkema, geb. Leeuwarden 4‑2‑1917, arbeider, overl. Leeuwarden 20‑9‑1981, tr. 1941 E. Geerdink.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Tjitske.

������������� Tjitske X Joop wonen te Drachten (1981).

������ 2.Sietse.

������������� Sietse X Erna wonen te Bolsward (1981).

������ 3.Gerda.

������������� Gerda X Broer wonen te Leeuwarden (1981).

������ 4.Tjallie.

������������� Tjallie X Auke wonen te Leeuwarden (1981).

 

VIIa.Johannes Wiebes Tjepkema, tr. Sjoerdje de Vries.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Ineke.

������ 2.Wiebe.

������ 3.Nanne Sjouke.

������ 4.Aafke.

 

VIIb.Johannes Tjepkema, geb. gem. Het Bildt 28‑3‑1946, tr. Dokkum 28‑2‑1972 Jotie Hoekstra, geb. Dokkum 31‑12‑1950.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Dick, geb. Leeuwarden 28‑8‑1972.

������ 2.Hans, geb. Leeuwarden 21‑2‑1977.

 

VIIc.Willem (Wim) Tjepkema, geb. gem. Het Bildt 25‑5‑1947, tr. Amstelveen 11‑12‑1974 Neeltje (Nel) Hendrikse, geb. Amsterdam 24‑12‑1951, dr. van Marinus Hendrikse en Finna Kok.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Jeroen, geb. Amstelveen 15‑5‑1976.

������ 2.Marcel, geb. Zoetermeer 22‑1‑1980.

 

VIId.Wiebe Tjepkema, geb. gem. Het Bildt 9‑5‑1950, tr. Berlicum 31‑3‑1977 Wimmy Runia, geb. Berlicum 17‑12‑1954.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Dirk, geb. Leeuwarden 23‑3‑1983.

������ 2.Johan, geb. Leeuwarden 28‑1‑1985.

 

VIIe.Tjallie Tjepkema, geb. gem. Het Bildt 31‑5‑1953, tr. St Annaparochie 26‑10‑1977 Piet Hijma, geb. Ferwerd 24‑8‑1953.

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Hein Pieter, geb. Dokkum 28‑11‑1979.

������ 2.Durk Johannes, geb. Dokkum 13‑4‑1982.

 

VIIf.Hinke Tjepkema, geb. Huizum 22‑3‑1936, tr. Leeuwarden 5‑6‑1959 Johannes Valk, overl. Melbourne (Austr.) 9‑10‑1996.

���������� Hinke emigreert naar Australi� en woont te Melbourne (2001).

������ Uit dit huwelijk:

������ 1.Johanne, geb. Melbourne 9‑5‑1961.

������ 2.Stephen, geb. Melbourne 18‑7‑1963.

������ 3.Andrew, geb. Melbourne 11‑12‑1967.

 

VIIg.Jacob Boersma, geb. Leeuwarden 17‑2‑1934, tr. Leeuwarden 19‑12‑1956 Jantje (Jannie) Elzinga, geb. Leeuwarden 29‑6‑1935, dr. van Jan Elzinga, fabrieksarbeider, pakhuisknecht, en Johanne de Ruiter.

���������� Jacob (Jaap, Sjak) en gezin emigreren in 1966 naar Nieuw‑Zeeland.

������ Uit dit huwelijk:

1.        Ronald, geb. Vlissingen 13‑2‑1958

������ Ronald X Janette Elder.

2.        Annemarie, geb. 14‑5‑1959.

������ Annemarie X Brian Johnston.

 

Samengesteld door:

������ Hans Geestman, Raerd

 

Bronnen:

������ Ryksargyf, Leeuwarden

������ Historisch Centrum Leeuwarden

������ Stichting Friedoc, Leeuwarden

������ Nel Tjepkema-Hendrikse, Zoetermeer

������ Jacob Boersma����� , Christchurch NZ

������ Wim Hollander, Stiens