Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Fjali Shqip-Anglisht

Print

FJALI : ANGLISHT-SHQIP

Krijuar dhe përkthyer nga: Ardian Çela.

Si shkruhet në Anglisht

Si flitet në Anglisht

Shqip

Hello, hi

Hello, haj

Tunjatjeta

How are you?

hau ar ju?

Si jeni?

I'm fine, and you?

aj ëm fajn and ju?

Un jam mir po ju?

What is your name?

uat iz jur nejm?

Si e ke emrin?

Where are you from?

uer ar ju from?

Nga je?

Where do you live?

uer du ju liv?

Ku banon?

Where have you been?

uer ju bin?

Ku ishe?

I was out

aj uas aut

Isha jasht

Where are you going?

Uer ar ju going?

Ku po shkon?

When are you going to come back?

uen ju goin to kambak

Kur do kthehesh?

I'm going to sleep

aj ëm goin to slip

Po shkoj të flë

What do you like?

uat du ju lajk?

Çfar të pëlqen?

Can I come too?

ken aj kem tuu?

A mund të vij edhe un?

How old are you?

hau olld ar ju?

Sa vjeç je?

How much is it?

hau muç iz it?

Sa kushton ajo?

Where is the centre?

uer iz dhë senter?

Ku është qëndra?

Can you tell me?

kan ju tell mi?

A mund të më thoni?

Where is the …Street

uer iz dhë …strit

ku është rruga....

What time is it?

uat tajm iz it?

Sa është ora?

Are you married?

ar ju marit?

A je i martuar?

I have 3 children

aj hev thri çildrën

Kam 3 fëmij

I'm looking for job

aj ëm lukin for xhob

Po kërkoj pun

What is your profession

uat iz jur profeshën?

Çfar profesioni ke?

What experience do you have?

uat eksperienc du ju hev?

Çfar eksperience ke?

What job have you done before?

uat xhob hev ju dan bifor?

Çfar pune ke punuar më par

How long have you been working?

hau long hev ju bin uorkin?

Sa kohe ke punuar?

Do you like the job?

du ju lajk dhë xhob?

A të pëlqen puna?

Yes, I do

jes, aj du

Po më pëlqen

Can you put up my salary?

kan ju put ap maj salari?

A mund t'ma rritësh rrogën?

When can I start?

uen kan aj start

Kur mund të filloj?

What time?

uat tajm?

Çfar ore?

At what time will I finish?

At uat tajm uill aj finish?

Kur e mbaroj?

How many hours I will work

hau mëni aors aj uill uork?

Sa orë do punoj?

How much am I going to get per hour?

hau maç ëm aj goin to get per aor?

Sa mar në orë?

I'm going for lunch

aj ëm goin for lanç

Po shkoj të ha drekën

What time are you closing?

uat tajm ar ju klloz?

Kur e  mbyll?

This is broken

dhis iz broken

Kjo është e prishur

I would like to leave the job

aj lajk to liv dhë xhob

Dua ta lë punën

What is it called?

uat iz colld?

Si quhet kjo?(për sende)

What is he called?

Uat is hi colld

Si quhet ai?(Personi)

What is her name?

Uat iz hër nejm?

Si e ka emrin ajo?

What is it?

Uat iz it?

Çfar është?

Who is my supervisor?

hu iz maj supervajzor?

Kush është përgjegjsi im?

Sorry that I'm late

sori dhat aj ëm lejt

Më falni që jam me vones

I'm not going to come any more late

aj ëm not goin to kam eni mor lejt

Nuk vij më vonë

Have you study?

hev ju stadi?

A ke studjuar?

I have done secondary school

aj hev dan sekondari skul

Kam bër 8-vjeçaren

Have you got a certificate?

hev ju got e sertifiket?

A ke deftes?

Not with me

not uith mi

Nuk e kam me vete

I have worked in a bar

aj hev uorkëd in e bar

Un kam punuar barist

I have worked as a security person

aj hev uorkëd as sekjuriti

Kam punuar roje

I like to work in an office

aj lajk to uork in an ofis

Më pëlqen të punoj në zyrë

I'm a refugee

aj ëm rifuxhi

Un jam refugjat

I have been working for 4 months

aj hev bin uorkin for for manths

Kam banuar këtu 4 muaj

Have you got a work permit?

hev ju got e uork permet?

A ke leje pune?

Yes, I do

jes, aj du

Po kam

What is your father called?

uat is jur fadhër collëd?

Si e ka emrin babai jot?

I have lots of clothes

aj hev lots of klodhs

Kam shumë rroba

I need shoes for work

aj nid shuz for uork

Më duhen këpuc për punë.

Can you read?

kan ju rid?

A di të lexosh?

I can also write

aj kën allso rajt

Un di edhe të shkruaj

I suppose I shall have to pay for it.

 Aj supoz aj shull hev to pej for it

mendoj se do të më duhet të paguaj për të

Well, after all, you broke it

uell, after oll, ju brok it

E po, në fund të fundid ti e prishe

The car wasn't damaged very much

the kar uasnt damixhd veri maç

Vetura nuk ishte dëmtuar shumë

There are a lot other things to be done

dher ar ej lot adhër things to bi dan

Ka shumë gjëra të tjera për të bërë

I've had enough

aj have had inhaf

Unë bëra mjaft

I don't really like tea

aj dont rilli lajk ti

Në të vërtet nuk më pëlqen çaja

There are seven people

ther ar seven pipëll

Atje janë 7 njerëz

My watch often goes wrong

maj uaç often goës rong

Ora ime shpesh nuk ecën mirë

No I haven't

no aj hevënt

Jo nuk e kam

The door is open

dhë dor is open

Dera është e hapur

Can you cook?

kan ju kuk?

A di të gatuash

Does she know the way home?

das shi nos the uej hom?

A e di ajo si të shkoj në shtëpi?

Have you got the key?

hev ju got dhë ki?

A e ke çelsin

I don't care

aj dont ker

Nuk më bëhet vonë

Where is everybody?

uer is evribadi?

Ku janë të gjithë të tjerët.

Here we are

hir ui ar

Ja ku jemi

There are the shoes, near the door

dher ar thë shuz, nir the dor

Ja ku janë këpucët, pranë dorës

My green dress

maj grin xhres

Fustani im I gjelbër

It's a nice big room

iz ej najs big rum

Eshtë dhomë e bukur dhe e madhe

My room is nice and big too

maj rum iz najs and big tuu

Dhoma ime është e bukur dhe e madhe gjithashtu

This shirt is too small for me

this shërt is tuu smoll for mi

Kjo këmish është e vogël për mua

Where is the post-office?

uer is thë post ofis?

Ku është posta?

Go strait and then turn left

go strejt and dhen tërn left

Shko drejt dhe kthehu majtas

I like to send a letter to my country

aj lajk to send ej leter to maj kançri

Dua të nis letër në vëndin tim

How much the stamp costs please.

hau maç dhë stamp kost pliz?

Sa kushton pulla të lutem

Have you received the letter

hev ju riçivëd dhë leter?

A e ke marr letrën

Why you didn't sanded some pictures?

uaj ju didnt sendëd sam pikçrës

Pse nuk dërgove ca fotografi?

We all miss you

ui oll mis ju

Ne na ka marr malli

I can't wait to see you

aj cant uejt to si ju

nuk më pritet të shikoj

The weather is cold but we are used to it now

dhë uedhër iz kolld bat ui ar juzd to it nau

Koha bënë ftoht por ne jemi mësuar tani

It is similar in my town too

it iz similar in maj taun tuu

Eshtë e ngjashme në qytetin tim gjithashtu

I need pen and paper to write.

aj nid pen and pejpër to rijt

Unë dua pen dhe letër për të shkruar

The men's toilet

dhë mens toilet

Banjua e burrave

Ladies bathroom

lejdis bathrum

Banjua e grave

Take off your coat

tejk of jur kot

Hiqe xhaketën

Come and sty with us

kam and staj uith as

Hajde rri me ne

The photos are nice

dhë fotos ar najs

Fotografit janë të bukura

The bed is big

dhë bed iz big

Shtrati është I madh

Is this your house?

iz dhis jur haus?

A është kjo shtëpia jote?

Are you tired?

ar ju tëhajet?

A je I lodhur?

Is that chair comfortable?

iz dhat çer komfortobëll

A është ajo karrikja e rehatshme?

This is my car

dhiz iz maj kar

Kjo është makina ime

He want's drink

hi uants drink

Ai do të pij

We all want a drink

ui oll uant ej drink

Ne të gjithë duam pije

There are some shoes on the floor

dher ar sam shus in dhë flor

Janë disa këpucë në tok

I have never got drunk

aj hev nevër got xhrank

Unë nuk jamë pir asnjëherë

I had not lunch today

aj had not lanç tydej

Unë nuk kam ngrën drek sot

Who is behind us?

hu iz bihajd as?

Kush është mbrapa nesh?

What are you doing John?

uat ar ju duin xhon?

Çfar po bënë John

I'm reading the paper

aj ëm riding dhë pejpër

Unë po lexoj gazetën

Tomorrow they are leaving and coming here

tëmoro dheu ar living and kamin hir

Nesër ata ikin dhe vijn këtu

The dinner is ready, and your aren't

dhë dina is redi, and ju arënt

Darka është gati por ti nuk je

I'm just brushing my hair

aj ëm çëst brashing maj her

Sa po krej flokun

They are at the door now

dheu ar at dhë dor nau

Ata janë te dera tani

She is talking to her son

shi iz tokin to hër san

Ajo po flet me djalin e saj

I'm looking for a house

aj ëm lukin for ej haus

Po shikoj për shtëpi

Are you the landlord?

ar ju dhë lanlord

A je ti pronari I shtëpis?

That's me

dhac mi

Po unë jam

How much is the rent?

hau maç iz dhë rent?

Sa kushton qiraja?

It is fifty pounds a week

it iz fifti paund e uik

Eshtë 50 stërlina në javë

Do I need to pay the bills on top of that?(electricity, gas, water)

du aj nid to pej dhë bills on top of dhat?(elektrisiti, gas, uater)

A më duhet të paguaj të tjera më(korending, gazin, ujin)

This is including all the bills

dhis iz inkluding oll dhë bills

Këtu janë futur të gjitha qirat

What about the deposit?

uat abaut dhë depozit?

Po për punën e paradhënjes

Deposit is £200, you will get it back when you leave.

depozit iz tu hanxhrid paunx, ju wuill get it bak uen ju liv

Paradhënja është 200 stërlina, ato do I marrësh kur të ikësh

Can I come to see the house please?

kan aj kam to si dhë haus pliz?

A mund të vij të shikoj shtëpin të lutem?

Which day you going to collect the rent?

uiç dej ju goin to kolekt dhë rent?

Çfar dite do e marrësh qiran?

Can you tell me the buses coming round there?

kan ju tell mi dhë basis kamin raund dher?

A mund të më thuash kush autobuza vijn aty?

For at least six months

for at list siks manths

Të paktën 6 muaj

How long is the contract?

hau llong iz dhë konçrakt?

Për sa kohë është kontrata?

Do you speak English?

du ju spik english

A flet Anglisht?

Can you read & write English?

kë you rid and rajt english?

A di të shkruash dhe të lexosh Anglsiht?

I can speak three languages

aj kën spik thri languixhis

Unë flas 3 gjuhë

I can only speak Albanian

aj kën onli spik allbenjan

Unë flas vetëm shqip

I can speak English, German, French, Russian, Serbo-Croat, Turkish, Italian & Spanish

aj kën spik english, xherman, frënç, rashnjan, sërbo-kroat, turkish, italian, and spanjish

Unë di të flas, Anglsiht, Gjermanisht, frëngjisht, Rusisht, Serbisht, Turqisht, Italisht edhe Spanjisht.

I understand little bit Greek

aj anderstënd llitëll bit grik

Unë kuptoj pak Greqisht

I like to learn English

aj lajk to lern english

Unë dua të mësoj anglisht

In Kosovo we speak Albanian

in kosovo ui spik allbenjan

Në Kosovë ne flasim Shqip

I am Albanian

aj ëm allbenjan

Unë jam Shqiptar

Do you miss your country?

du ju mis jur kançri

A të ka marrë malli për vendin tënd?

I miss my family

aj mis maj famili

Kam mall për familjen

I like to go back to my country

aj lajk to go bak to maj kançri

Dua të shkoj në vendin tim

I have not seen they for ages

aj hev not sin thei for ejxhis

Nuk I kam parë ata për një kohë të gjatë

Do you like in here?

du ju lajk in hir

A të pëlqen këtu?

Yes I do, but is cold

jes aj du, bat iz kolld

Po por është ftoht

I don't like the weather

aj dont lajk dhë uedhër

Nuk më pëlqen koha(moti)

It is nice country

it iz najs kançri

Eshtë vend I bukur

I prefer cities

aj prëfë sitis

Unë preferoj qytetet

Are you thinking of staying in here?

ar ju thinkin of stejin in hir

A mendon të rrish këtu?

How long you going to stay?

hau long ju goin to stej

Sa kohë mendon të rrish?

I don't know yet

aj don no jet

Nuk e di ende

Do you like to work?

du ju lajk to uork?

A të pëlqen të punosh?

Yes, on Friday, at 2PM

jes, on frajdej, at tu pi em

Po, të premten në 2 pasdite

Can we renew it after that?

kan ui rinju it after dhat?

A mund ta rinovojm pas asaj?

Are the shops near?

ar dhë shops nir?

A janë dyqanet afër?

Is the house near to the centre?

iz dhë haus nir to dhë senter?

A është shtëpia afër qëndrës?

It is about five min walk

it iz abaut fajf minits uok

Eshtë rreth 5 min në këmbë